Privacy Policy

Personal Data Policy             

                 Nagase (Thailand) Co.,Ltd. is aware of the personal information rights of all clients and customers. And will strictly control the personal data and information of all clients and customers of the company get the utmost protection and security against the personal data & information. Therefore , the company has announce the personal data privacy policy to protect the personal data & information of all clients and customers as follow Collection and Treatment of Personal Data           

                 All information related to all clients and customers will be used for the purpose of operating a company business correctly accordingly to the laws and for the purpose of management completely and occupational health benefits for the safety of all clients and customers. 

                 If the clients and customers chooses to provide a necessary personal information for a service or business purpose. such as full name , address , e-mail address , phone number , fax number , identify card number , and including othes personal data & information. The company will keep those information as confidential according to the standard of personal data & information treatment. All of the personal data & information will be retained throughout the period that the clients and customers still continue to use the service with company or as required by laws. And your personal information & data will be destroyed at the end of service or the clients or customers requested to destroy only. 


Disclosure of Personal Data               

                 The company attached great importance to the security of all clients and customers personal information and data. And also respects to all clients and customers privacy rights. And the company will not allow the clients and customers data & information to be disclosed.  In additional to the employees who are authorized by the company and third parties with clients and customers permission to access the personal data & information. And will prevent personal data & information from being use without the permission. In addition , the company will not disclose your personal information to the third parties or any other parties unless1. The company has obtained the consent of authorized are requested by each clients or customers to disclose personal data & information2. The provision of such information is to enable the provision of the service as by each clients or customers desire.3. Disclosure of such information are required by law or relevant by government agencies.
                                                                                                                                                                     
   Announced on March 8’2021

 


 นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้รับบริการและลูกค้าของบริษัท

 


นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล             

         บริษัท นากาเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลผู้ใช้บริการทุกท่าน และจะควบคุมอย่างยิ่งยวดให้ผู้ใช้บริการและลูกค้าของบริษัท ได้รับความคุ้มครองและปลอดภัยอย่างที่สุดต่อข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและลูกค้าทุกท่าน ดังต่อไปนี้  

 


การรวบรวมและรักษาข้อมูลส่วนบุคคล             

 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการทุกท่าน จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้านธุรกิจของบริษัท อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และประโยชน์ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการอย่างเต็มที่                หากผู้บริการเลือกที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการหรือเพื่อความจำเป็นทางธุรกิจ อาทิเช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ ที่อยู่จดหมายอิเลคทรอนิคส์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หมายเลขบัตรประจำตัว รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของท่านแก่บริษัทแล้วนั้น บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามมาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลของผู้ใช้บริการและลูกค้า จะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงมีการใช้บริการหรือติดต่อด้านธุรกิจกับทางบริษัท หรือตามที่กฎหมายกำหนด และข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะถูกทำลายเมื่อสิ้นสุดการให้บริการหรือสิ้นสุดการดำเนินธุรกิจร่วมกัน หรือผู้ใช้บริการหรือลูกค้าร้องขอให้ทำลายข้อมูลเหล่านั้น     

       

 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล             

                     บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อีกทั้งยังเคารพสิทธิส่วนบุคคลในข้อมูลของท่าน โดยบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลของท่าน นอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ และบุคคลที่สาม ที่ได้รับอนุญาตจากท่านให้เข้าถึงข้อมูลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน นอกจากนี้บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่   

1.บริษัทฯ ได้รับความยินยอม หรือได้รับมอบอำนาจ หรือได้รับการร้องขอจากท่านให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้   

2.การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้การให้บริการที่ท่านประสงค์สามารถดำเนินไปได้ 

3.การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง


                                                                                                                                                                    ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy